Skip to main content

Personuppgiftspolicy

Claes Fornell International CFI AB (fortsättningsvis CFI) hanterar förutom uppgifter om anställda och arbetssökande även personuppgifter inom ramen för våra uppdrag. Det är för CFI mycket viktigt att de personuppgifter vi anförtros hanteras korrekt och enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

De personuppgifter som hanteras inom ramen för våra uppdrag regleras av personuppgiftbiträdesavtal, med för uppdraget specifika instruktioner kring godkända behandlingar. Normalt har då den personuppgiftsansvarige (CFI:s uppdragsgivare) redan en laglig grund för behandlingen genom avtal, samtycke eller en intresseavvägning. I undantagsfall samlar CFI in samtycken. Nedan följer CFI:s personuppgiftspolicy som ska ge svar på hur vi behandlar personuppgifter i typiska uppdrag.

Vilken information behandlar CFI i sina uppdrag?

De personuppgifter som CFI behandlar är typiskt kontaktuppgifter så som epost, telefonnummer och ibland postadress. I de fall vi gör medarbetarmätningar kan även roll och organisatorisk enhet ingå medan det för kundmätningar kan innehålla information om köphistorik. I våra enkäter samlar vi även en rad uppgifter, t.ex. ålder och kön som under själva insamlingen i vissa insamlingar går att knyta till enskilda personer.

Vad är CFI:s lagliga grund till att behandla dina personuppgifter?

CFI behandlar våra kunders uppgifter i egenskap av personuppgiftsombud dvs det är vår uppdragsgivare (personuppgiftsansvarige) som har rätt till behandlingen. Typiskt sker det genom samtycke t.ex. att personen har accepterat att delta i kundmätningar, att vår uppdragsgivare har ett berättigat intresse som överväger den skada personen kan risker att lida eller att det är en del i att uppfylla avtalet. Varje uppdrag är unikt och har därför olika laglig grund för behandlingen.

Vad gör CFI med dina personuppgifter?

CFI använder personuppgifter för att kontakta personer via epost, telefon, SMS eller brev för att bjuda in dig att delta i den mätning vi utför för vår uppdragsgivare. Under datainsamlingen behöver vi ofta för påminnelser och kvalitetssäkring följa enskilda personer. Efter datainsamlingen sker, om inte annat anges, typiskt en anonymisering av data dvs det går inte längre att knyta enskilda uppgifter till en person. Vi rensar kontinuerligt personuppgifter men de kan komma att lagras i backuper i upp till två år.

Lämnar CFI ut dina personuppgifter till andra aktörer?

I de fall där CFI använder sig av en underleverantör, som behöver tillgång till personuppgifter t.ex. för telefonintervjuer, ett verktyg för mailutskick eller webenkäter så upprättas precis som för oss ett personbiträdesavtal för det aktuella uppdraget före uppgifter lämnas ut. I vissa mätningar lämnas även efter samtycke uppgifter tillbaka till vår uppdragsgivare så att de kan kontakta dig, t.ex. om du önskar bli kontaktat av vår uppdragsgivare.

Rätt till dina personuppgifter som registrerad hos CFI

I enlighet med GDPR har du som registrerad, i någon av de tjänster vår uppdragsgivare har, rättigheter rörande dina personuppgifter. Vi strävar efter att tillgodose inkommande förfrågningar från våra uppdragsgivare utan fördröjning. Som registrerad bör du ta direkt kontakt med den personuppgiftsansvarige för vårt uppdrag, som ofta är avsändare i våra mätningar. CFI lämnar alltid vidare förfrågningar till vår uppdragsgivare(personuppgiftsansvarige) och lämnar aldrig ut uppgifter direkt till registrerade.

De rättigheter du som registrerad har är:

Tillgång till dina personuppgifter

Som användare av våra uppdragsgivares tjänster kan du när som helst kontakta dem för att få veta vilken information de har samlat in om dig.

Rättelse

Skulle du upptäcka att dina personuppgifter är ofullständiga eller inkorrekta kan du när som helst kontakta vår uppdragsgivare för rättelse av dina personuppgifter.

Dataportabilitet

Utdrag av uppgifter ska kunna vara läsbara maskinellt. Respektive uppdragsgivare löser beroende på typ av data samt situation hur detta sker.

Begränsning av användning

Om du har invändningar mot riktigheten i de uppgifter som finns registrerade kan du begära att den personuppgiftsansvarige(vår uppdragsgivare) begränsar behandlingen av dessa uppgifter.

Radering

Du har rätt att återkalla eventuella samtycken för behandling av personuppgifter eller begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter. Den typ av uppgifter CFI hanterar på uppdrag behövs normalt inte sparas för att uppfylla uppdragsgivarens rättsliga förpliktelse i enlighet med lag.

Cookies (kakor) på CFI:s webbplats

CFI använder cookies på vår webbplats. Cookies är en textfil som sparas på besökarens dator för att identifiera, optimera och göra upplevelsen på vår webbplats bättre för dig som besökare. Om du inte önskar detta kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera att funktionaliteten på vår webbplats då påverkas.

Förändringar i denna personuppgiftspolicy

Innehållet i CFI:s personuppgiftspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi sätter alltid våra användares integritet främst, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige.

Kontaktuppgifter

I respektive uppdrag framgår normalt vem som är uppdragsgivare och vart du ska vända dig givet att du vill utöva någon av dina rättigheter t.ex. radera uppgifter. CFI ska och kan inte hantera förfrågningar från registrerade utan kommer att hänvisa till respektive personuppgiftsansvarig.

Vill du komma i kontakt med CFI i frågor kring vår personuppgiftspolicy kontakta vårt dataskyddsombud Johan Sjögren, via e-post eller telefonnummer 08-562 80 000

Har du klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, läs mer hur du går tillväga på www.datainspektionen.se.