Customer Asset Management synliggör sambandet mellan kundernas upplevelser och ett bolags värdeskapande processer. Genom att hantera dina kunder som en finansiell tillgång kan ditt företag nå ökad lönsamhet och tillväxt.

De flesta företag är bekanta med olika nyckeltal för kundupplevelsen, men färre har kvantifierat kopplingen mellan kundupplevelse och lönsamhet. Dagens databaser och kundregister ger en stor mängd nyttig data som i aggregerad form kan ge just den insikten, om rätt använd. Det är själva grunden i Customer Asset Management, där kunden ses som tillgång och där faktiskt beteendet kopplas ihop med företagets resultat.

Det kan beskrivas som ett arbetssätt, där målet är att hela organisationen prioriterar sina aktiviteter baserat på det som ger störst positiv effekt på kundbasen – en process för kunddriven affärsutveckling.

CFI Group arbetar sedan 30 år med detta som utgångpunkt, där vi med hjälp av analys- och affärsrådgivningstjänster hjälper våra klienter att skapa lönsammare kundrelationer genom faktabaserade prioriteringar.