VD Barometern 2023 är här!

Svenska VD:ar är generellt nöjdare

”VD Barometern är en årlig undersökning av svenska VD:ars fokus och syn på viktiga frågor om företagandet. Syftet är att VD Barometern ska hjälpa oss bygga kunskap om hur VD:ar i Sverige ser på sig själva, sin affär, sin styrelse och organisation i stort. I år har vi 940 VD:ars feedback, vilket ger oss ett mycket bra underlag att analysera och dra slutsatser.

Vi har i årets rapport valt att titta närmare på tre aspekter. Den första aspekten rör samarbetsfaktorer och kultur inom företagen och dess samband med rörelseresultatet. Den andra aspekten rör hur den senaste tidens ekonomiska situation i samhället har påverkat företagens sätt att agera. Den tredje aspekten följer upp en av förra årets viktigaste faktorer – bristen på tillgång till kompetent arbetskraft.” säger Peter Eriksson

VD:ar är generellt nöjdare, men det är en bra bit kvar till resultaten för tiden innan pandemin

Index ökar med 2 till 75 efter förra årets tapp på 11 enheter. Det har dock en lång väg kvar till de tidigare nivåerna på 84.

Fungerande ledningsgrupp och styrelsearbete samt god medarbetarkultur är framgångsfaktorer för positivt rörelseresultat

VD:ar vars bolag har engagerade styrelser, välfungerande ledningsgrupper och god medarbetarkultur gör bättre resultat.

Omvärldsfaktorer skapar fortsatt stor oro – företagen rustar

I de ekonomiskt osäkra tiderna har de ekonomiska frågorna fått allt större fokus. VD:ar ser ökade kostnader som ett av de största hoten mot företagens lönsamhet och gentemot föregående år ser vi även en långt mer tydlig oro för löneinflation.

Kompetensbristen fortsätter att vara ett ett hot mot företagandet

Bristen på kompetent arbetskraft är fortsatt en stor oro för VD:arna. Vi kan dock konstatera ett viss ljus i tunneln.

VD Barometern är en omfattande undersökning som CFI Group har genomfört med partners under tio års tid. Från och med föregående år genomförs undersökningen i samarbete med Styrelseakademien och Dagens Industri.

Underlaget till VD Barometern® består av VD:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via en webbenkät under november till december 2022. Totalt 941 VD:ar svarade på enkäten.

Läs mera och ladda ner den fulla rapporten på VD Barometern