Nu är det tio veckor sedan jag började min praktik på CFI Group, och jag tar med mig värdefulla erfarenheter och insikter om de arbetsprocesser och den företagskultur som bygger CFIs värdeerbjudande. Jag tog chansen att intervjua några av de seniora konsulterna på CFI för att få deras syn på det område jag nu fått en inblick i under mina veckor här; kunddriven affärsutveckling. Jag ville veta mer om hur de ser på möjligheterna för ett företag att lyckas arbeta kunddrivet.

Det som blir tydligt i samtalen är kopplingen mellan ett kunddrivet arbetssätt och hur framgångsrikt ett bolag är. Att på rätt sätt arbeta kunddrivet resulterar utan tvekan i ökade vinstmarginaler och snittköp. Om företag upplever att dessa nyckeltal försämras kan det finnas behov av spetsigare analys av kunddata och mer kunddrivna arbetsprocesser inom bolaget. Vinnarna är de företag som ser kunden som en finansiell tillgång och där kundens perspektiv genomsyrar samtliga processer i företaget.

En annan aspekt som vi diskuterade var kopplat till digitaliseringen, å ena sidan är det mer lättillgängligt att med egna medel kunna analysera sin kundbas, å andra sidan behövs det kunskap om hur insikterna ska användas och hur de bör införlivas i de olika processerna. Dessa utmaningar står företag nu inför och det är framförallt dessa delar som har utvecklingspotential för att få en mer framgångsrik och kunddriven organisation.

Avslutningsvis lyfts vikten av att hela organisationen är involverad i kundtänket. Inte bara en marknads- eller Customer Experience avdelning. Det börjar med ledningen och de strategiska mål som företaget sätter upp, och innefattar alla funktioner i bolaget – även de som saknar direktkontakt med kunden.

Det har varit spännande att under dessa veckor ta del av CFI Groups engagemang och hur de genom kunddriven affärsutveckling hjälper bolag skapa tillväxt. Det är insikter jag tar med mig i mitt kommande arbetsliv!